Integritetspolicy                 2018-05-28

 

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Malmö City Skaters 802470-0943 (nedan kallad klubben) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för klubbens verksamhet. Klubben har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

 

Villkor för medlemskap och deltagande på aktiviteter i Malmö City Skaters.

Som medlem i Malmö City Skaters och vid deltagande på klubbens aktiviteter godkänner du att Malmö City Skaters sparar och lagrar dina personuppgifter. Detta är nödvändigt för att klubben ska kunna vara verksam och anordna aktiviteter. Vid anmälan till olika aktiviteter kommer du behöva styrka att du har läst och tagit del av vår information kring Malmö City Skaters lagring av personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen behöver Malmö City Skaters informera dig som medlem och deltagare på aktiviteter om att vi lagrar dina personuppgifter.

Information om Malmö City Skaters rutiner kring lagring av personuppgifter vid medlemskap, aktiviteter och tävlingar.

De uppgifter som lagras är de som vi efterfrågar i anknytning till våra aktiviteter, evenemang, tävlingar eller registrering av medlemskap. Oftast fyller du själv i de uppgifter som vi behöver för vårt syfte av lagringen av personuppgifter (se ovan). Ibland noterar vi dina lämnade uppgifter i fysisk eller digital form. De uppgifter som vi samlar in är de uppgifter som vi lagrar.

Vi lagrar vårt material i en molntjänst men även i fysisk pappersdokumentation. De lagrade uppgifterna nås endast av klubbens styrelse, instruktörer, tävlingsarrangörer, aktivitetsarrangörer och sektionsansvariga. Vid sökande av bidrag anges endast de uppgifter som krävs vid ansökan. Mottagaren av bidragsansökan får då även tillgång till de begränsade uppgifterna som gäller för aktuell ansökan. Uppgifter som inte behöver delges vid bidragsansökningar och lämnas till bidragsmottagaren används endast av klubbens styrelse, instruktörer, tävlingsarrangörer, aktivitetsarrangörer och sektionsansvariga för att kontrollera att kriterierna vid bidragsansökningarna ska vara uppfyllda. Tävlingsresultat rapporteras till de organisatörer som krävs för att resultatet ska registreras på rätt sätt. Sparande av tävlingsresultat sker även i klubben och används som referens vid oklarheter eller felaktiga uppgifter i resultatregistreringen. Vi lämnar inte någon information vidare till tredje part utöver det som angivits här ovan, utan använder endast all information inom den egna verksamheten.

Ändamål med behandling

System

Laglig grund

Hantering av medlemskap iföreningen

Sportadmin

Avtal

Föreningsadministration

Sportadmin

Avtal

Deltagande i föreningens träningsverksamhet

Sportadmin, ApN, IdrottOnline

Avtal

Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet

Sportadmin, Sveriges skridskoförbund

Avtal

Ansökan om bidrag

ApN, IdrottOnline

Avtal

Sammanställning av statistik och uppföljning

 

Rättslig förpliktelse

Utbildningar arrangerade av föreningen och förbund

Sportadmin, IdrottOnline

Allmänt intresse vid

statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke

Kontakt med föreningen

 

Intresseavvägning

Besök på vår hemsida

Wordpress

Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och sociala medier

 

Intresseavvägning och ibland samtycke

 

 Vi kommer alltid att fråga om samtycke för att ta foton i samband med våra olika aktiviter. Vi kommer även berätta för deltagarna om i vilket syfte bilden kommer att användas. I alla bilder vi tar, kommer inga personuppgifter att förekomma utan informationen kommer vara generell. Om vi skulle behöva namnge någon person så kommer vi först fråga den aktuella peronen om lov. Genom att godkänna denna text så samtycker du till fotografering i denna beskrivna text.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i klubben har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende klubbens behandling av dina personuppgifter. Klubben ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta malmoskaters@gmail.com för att utöva dina rättigheter. Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende klubbens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

 


Malmö City Skaters