Så behandlar AlK dina personuppgifter

AIK värnar om sina medlemmar, leverantörers och anställdas integritet och är mån om

att alltid följa gällande regelverk för dataskydd Var och en har rätt till skydd av de

personuppgifter som rör henne eller honom. För behandlingen av personuppgifter är

AIK personuppgiftsansvarig.

 

Varför AIK behandlar personuppgifter

AIK behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra de medlemsavtal som ingås och

kunna erbjuda god service och korrekt administration av sådana avtal. Behandling sker

också i marknadsföringssyfte samt för att efterleva de regelverk som gäller för föreningar

generellt såsom bokföringsregler. AIK behandlar även personuppgifter för statistiska

ändamål.

AIK kan även behandla personuppgifter som underlag för marknadsanalyser, hantering

av medlemmar, hantering av evenemangsbesökare, affärsuppföljning, affärs- och

metodutveckling samt fakturering. Rätten att behandla personuppgifterna grundar sig på

avtalet mellan den registrerade och AIK, på en rättslig förpliktelse, på ett allmänt intresse

eller på den registrerades samtycke.

Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från privata och

offentliga register vid t.ex. uppdatering av adressuppgifter.

Behandlingen av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande

sekretessbestämmelser, även ske hos andra föreningar inom AIK samt hos såväl

nationella som internationella bolag som utgör personuppgiftsbiträden till AIK.

Behandling hos annan sker emellertid endast om vi känner oss trygga i att era

personuppgifter får maximalt skydd.

 

Om du inte är medlem hos AIK

AIK behandlar även vissa personuppgifter i marknadsföringssyfte. Detta görs efter en

intresseavvägning. Vill du inte bli kontaktad av AIK för sådana ändamål kan du meddela

detta och dina uppgifter kommer då inte längre att behandlas för marknadsföring.

 

Dina rättigheter som registrerad

Är dina personuppgifter registrerade hos AIK har du som registrerad rätt att få

information om vilka av dina personuppgifter som AIK behandlar och att invända mot

viss typ av behandling. Om du vill få information om vilka personuppgifter som

behandlas kan du skriftligen begära uppgift om detta på den adress som anges nedan.

Behandlar AIK dina personuppgifter på basis av samtycke har du alltid rätt att ta tillbaka

ett sådant samtycke. Du har även rätt till rättelse av felaktiga uppgifter, rätt till radering

och begränsning samt till invändning av behandling och dataportabilitet. Dataportabilitet

innebär att du har rätt att kräva att AIK tillhandahåller dig begärda uppgifter i ett

elektroniskt format. Du kan även begära att AIK skickar uppgifterna direkt till en annan

personuppgiftsansvarig.

 

Har du frågor om AIK:s personuppgiftshantering kan du vända dig till medlem@aik.se