Ljungby Simsällskap Integritetspolicy

Ljungby Simsällskap har utarbetat denna integritetspolicy för att informera sina medlemmar om deras rättigheter gällande behandlingen personuppgifter. Detta sker för att efterleva svenska Dataskyddsförordningen. Denna integritetspolicy är baserad på Riksidrottsförbundets ”Mall – Informationstext avseende personuppgiftsbehandling” från 2018-03-14.

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Ljungby Simsällskap (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (till exempel träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän med mera) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter med mera). Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SF/SDF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering. Personuppgifter behandlas även för att ge möjlighet till samordning av transporter till och från tävlingar och läger eller annan föreningsverksamhet. Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid

Personuppgifterna kommer inte att

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du eller ditt barn anmäls till tävling i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling

Laglig grund

Rättslig förpliktelse

Rättslig förpliktelse

Allmänt intresse

Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke

Intresseavvägning

Intresseavvägning och ibland samtycke

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas. Till exempel går lagen för statligt stöd som LOK stöd före GDPR och LOK stöd kräver att vi sparar dina uppgifter i 7 år.

Vilka rättigheter har du

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina/ditt barns personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. Detta får du genom att kontakta info@ljungbyss.se 
För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring. Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling.

Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter. Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se  

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter mejla till info@ljungbyss.se 

Driftstopp

Ljungby Simsällskap ansvarar inte för några olägenheter i samband med driftstopp av anläggningen som medför att verksamheten inte kan genomföras som det var tänkt.

Uteblivna lektioner i samband med driftstopp kommer att i så stor utsträckning som möjligt att ersättas med nya tider i den mån det är möjligt. Någon ekonomisk kompensation till följd av driftstopp kommer däremot inte att utgå.