Integritetspolicy för Frövi Judo

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Frövi Judo, 877100–9118, Nyborgsgatan 1, 711 34 Lindesberg (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.). Föreningen hanterar även personuppgifter vid varje tävlingstillfälle. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering. Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och Lindesbergs kommun. Alla våra medlemmar är också försäkrade, och för att försäkringen ska gälla måste vi också ha era personupplysningar. Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 

Vilka delar vi personuppgifter med?

Frövi Judo kan behöva dela uppgifter med andra organisationer inom idrottsrörelsen, exempelvis svenska judoförbundet, Riksidrottsförbundet distriktsidrottsförbund, Lindesbergs kommun och tävlingsarrangörer för att vår verksamhet skall fungera. Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land* och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande. Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land* kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

 

*Tredje land = land utanför EU/EES-området

 

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

 

Ändamål med behandling

Laglig grund

Hantering av medlemskap i föreningen

Avtal

Föreningsadministration

Avtal och rättslig förpliktelse (bokföringslagen)

Deltagande i föreningens tränings och lägerverksamhet

Avtal

Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet

Avtal

Ansökan om bidrag

Rättsligförpliktelse

Sammanställning av statistik och uppföljning

Allmänt intresse

Deltagande i utbildningar

Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars avtal

Kontakt med föreningen

Intresseavvägning

Besök på vår hemsida

Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och sociala medier

Intresseavvägning eller samtycke (i förekommande fall)

Tillträdesförbud

Rättsligförpliktelse

Ordningsstörningar och otillåten påverkan

Rättsligförpliktelse

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Frövi Judo kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag genom att fylla i formulär på klubbens hemsida. Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring. Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter. Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se. Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Riksidrottsförbundets dokument Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheterkontaktar du styrelsen på info@frovijudo.se