Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Malmö FloorballClub 802439-1164 och Malmö FloorballClub Ungdom 802419-4279 (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlinsavgifter m.m.). Föreningen använder systemet Sportadmin för ändamålet.

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SF/SDF i systemet IBIS. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet via systemet IdrottOnline och Malmö Stad via systemet ApN.

 

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling (ex cuper) i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling

System

Laglig grund

Hantering av medlemskap i föreningen

Sportadmin

Avtal

Föreningsadministration

Sportadmin

Avtal

Deltagande i föreningens träningsverksamhet

Sportadmin, ApN, IdrottOnline

Avtal

Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet

Sportadmin, IBIS

Avtal

Ansökan om bidrag

ApN, IdrottOnline

Avtal

Sammanställning av statistik och uppföljning

 

Rättslig förpliktelse

Utbildningar arrangerade av föreningen och förbund

Sportadmin, IdrottOnline

Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke

Kontakt med föreningen

 

Intresseavvägning

Besök på vår hemsida

Sportadmin

Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och sociala medier

 

Intresseavvägning och ibland samtycke

 

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

 

Vi har utgått från Riksidrottsförbundets antagna och godkända ”Uppförandekod för Idrottsrörelsen (www.rf.se/Personuppgifter) när vi har säkerställt att föreningen uppfyller de krav som ställs i GDPR.


Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta GDPR-ansvarig för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.


Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du GDPR-ansvarig.

 

GDPR-ansvarig

Mikael Jeppsson 180525