I och med att dataskyddsförordningen träder ikraft utgår även den s.k. missbruksregeln, som tidigare inneburit ett undantag av flera av reglerna på personuppgiftsområdet för personuppgifter som behandlas i ostrukturerat material, så som e-post och ordbehandlings- och kalkylprogram.  Varje Medlem ansvarar för att genomföra interna projekt för att säkerställa att den behandling som tidigare fallit under missbruksregeln utförs i enlighet med de krav som följer av dataskyddsförordningen. Instruktion att följa för att tillse att behandling av personuppgifter i ostrukturerat material lever upp till förordningens krav har tagits fram av RF att användas av Medlemmarna.

Inom idrottsrörelsen ingås avtal om medlemskap för barn under 18 år av vårdnadshavare för att säkerställa skydd för barns personuppgifter. Personuppgifter tillhörande barn ska vidare behandlas med särskild försiktighet och får endast i undantagsfall behandlas med stöd av intresseavvägning. Personuppgifter tillhörande barn ska därför särskilt skyddas mot exempelvis otillbörlig åtkomst.

Behandling av särskilda kategorier av personuppgifter är förbjuden om inte något av de uppställda undantagen i dataskyddsförordningen är uppfyllda. Särskilda kategorier av personuppgifter är uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller politisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. RF och dess Medlemmar behandlar inom vissa delar av sin verksamhet särskilda personuppgifter om exempelvis hälsa.  För personer med funktionsnedsättning som tävlar behandlas uppgifter om funktionsnedsättning för att utfärda paratävlingslicens. För anti-dopingarbete behandlas uppgifter om hälsa för att uppfylla kraven enligt anti-dopinglagstiftning.  Behandling av känsliga personuppgifter ska som huvudregel ske med stöd av samtycke från den registrerade. Känsliga personuppgifter ska behandlas med särskild försiktighet och bara den hos RF eller dess Medlemmar som för utförandet av sina arbetsuppgifter behöver ges åtkomst till känsliga personuppgifter ska ges sådan åtkomst. Om ett giltigt samtycke inte kan inhämtas få

Personnummer och samordningsnummer får behandlas inom ramen för idrottsrörelsen när sådan behandling är nödvändig på grund av vikten av en säker identifiering eller klart motiverad med hänsyn till ändamålen. Det är av stor vikt att personnummer används för identifikation av registrerade för att uppfylla statliga och kommunala krav inom ramen för bidragsfördelning. Behandling av personnummer och samordningsnummer är även nödvändig för att uppfylla kraven på att samtliga kommuner ska kunna säkerställa vart registrerade inom idrottsrörelsen är folkbokförda.  Av denna anledning får personnummer insamlas och behandlas exempelvis för att undvika dubbelregistrering av personer, i tävlingssammanhang, vid överföring till IdrottOnline för registrering i underlag för bidragsansökningar, vid anti-dopingarbete, bestraffningsärenden, tillträdesförbud samt vid administration av tävlingslicenser.

RF och respektive Medlem har ansvaret för att reglerna och riktlinjerna i denna uppförandekod följs