Avtal allmänna villkor vid medlemskap eller deltagande i arrangemang hos Taekwon-Do Akademin IF eller någon av Taekwon-Do Akademin IF:s områdesföreningar.
Gäller från 2019-10-24.

1§. Allmänt

Taekwon-Do Akademin IF är en alliansförening beståendes av områdesföreningar. Det är via din områdesförening som du är medlem i alliansen.

Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i Taekwon-Do Akademin IF (802503- 4573), i fortsättningsvis kallad Föreningen och i en av dess områdesföreningar nedan kallad OF (se paragraf 2§). Avtalet gäller mellan den medlem som undertecknar avtalet och den OF du väljer att vara medlem i. Du väljer din OF på www.tkdakademin.se. Utöver eller vid sidan av dessa allmänna villkor kan också särskilda villkor gälla för viss tjänst eller ett visst erbjudande.


2§. Områdesföreningar (OF)

Taekwon-Do Akademin Lidingö IF
Taekwon-Do Akademin Nynäshamn IF
Taekwon-Do Akademin Södermalm IF
Taekwon-Do Akademin Södertälje IF (gäller även Hölö)

3§. Teckna Medlemskap i ett av Taekwon-Do Akademin IF:s områdesföreningar

Medlemskap i ett av Föreningens OF kan endast sökas av person som:

– är myndig eller vid annat förhållande får sin ansökan om medlemskap skriftligen
godkänd på medlemsavtalet av målsman, god man eller förvaltare samt ej har tidigare skuld till Föreningen.

– Medlemskap söks genom Föreningens hemsida www.tkdakademin.se utav myndig person eller målsman, godman eller förvaltare.

– Medlemskap i OF tecknas löpande under året och gäller från det datumet avtalet tecknats tills medlemskapet sagts upp skriftligen av medlemmen via e-mail till info@tkdakademin.se.

– Tecknande av medlemskap reserverar automatiskt en plats i en utav träningsgrupperna i den OF du valde, TILLS VIDARE, oavsett när på året medlemskapet tecknas vilket förbinder medlemmen att betala aktuell träningsavgift enligt prislistan för perioden (obs! höjningar och ändringar av avgifter kan förekomma). Priset avgörs i vilken av platserna du tecknar ditt medlemskap till.

– Antalet platser är begränsade och intresset stort därför är det upp till medlemmen själv att meddela om man inte tänker fortsätta träna nästkommande period.

– Medlemskapet ger medlemmen rättighet att delta i träningar i den OF anmälan samt betalning gäller enligt det schema som Föreningen presenterar för aktuell period VT Jan – Juni/ HT Juli – Dec.

– OF och Föreningen har rätt att avgöra när under perioden träningarna startar och slutar utan att ge rabatter, återköp eller ändra priser, vidare kan även OF och Föreningen stänga för lov, semester, tävlingar etc.

– Vid tecknande av medlemskap via hemsidan åberopar Föreningen och OF de allmänna villkoren för handel på nätet, dvs 14 dagars ångerrätt på köpet/tecknandet. Ångrar man sitt tecknande av medlemskap ska man meddela detta skriftligen inom 14 dagar från teckningsdatumet via e- mail till info@tkdakademin.se med innehållande namn och personnummer.


4§. Stadgar i Föreningen och OF

Som medlem förbinder du dig att följa Föreningens och OF:s stadgar
Du hittar stadgar på www.tkdakademin.se under dokument eller begär dessa via e-mail info@tkdakademin.se.

5§. Avgifter

Föreningen och OF har rätt att ändra engångsavgifter, periodavgifter, månadsavgifter, halvårs och övriga avgifter. Detta ska dock meddelas medlemmen i god tid. Med god tid anses 60 dagar före kommande betalningsperiod. Aktuella priser hittas på www.tkdakademin.se under respektive träningsplats.

När Medlemmen tecknat avtal på Föreningens hemsida, skickas en faktura/avisering på full medlems & träningsavgift för aktuell period januari-juni eller augusti-december eller för överenskommen tid. Betalas inte fakturan skickar Föreningen en påminnelsefaktura på förfallen avgift. Betalas inte påminnelsefakturan inom den angivna betalningsfristen så skickar Föreningen skulden till inkasso. Föreningen har rätt att debitera Medlemmen faktureringsavgift och påminnelseavgift.

Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när i påminnelsefakturan angivet belopp har kommit in på Föreningens konto. Om Föreningen inte erhåller betalning senast på förfallodagen för påminnelsefakturan så har Föreningen rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

6§. Upphörande av avtal

Uppsägning av avtal sker i slutet av varje termin innan nästkommande terminsstart, dock senast den 30 april inför höstterminen och 30 november inför vårterminen. Uppsägningen måste ske skriftligen via e-mail till info@tkdakademin.se.

I det fall avtalet ej sägs upp i tid dvs den nya träningsperioden har startat, faktureras en ny träningsavgift automatiskt för nästkommande period då en plats anses som reserverad och Föreningen ej kan erbjuda den till någon annan.
Ångerrätt på tecknande av medlemskap via hemsidan eller personligen är 14 dagar från det datumet att avtalet tecknats på hemsidan och ska meddelas till Föreningen per mail med namn och personnummer.

Medlem, som på grund av omständighet eller ändrat förhållande som Medlemmen inte kan kontrollera eller råda över, är förhindrad att utnyttja medlemskapet (tex längre sjukdom, arbetslöshet eller annan liknande omständighet som kan styrkas med intyg), kan genom meddelande till Föreningen avsluta sitt medlemskap oavsett när på året detta infaller. Avtalet upphör den dag då Föreningen erhåller meddelandet.

Föreningen och OF har rätt att stänga av Medlemmen för viss tid eller säga upp avtalet med omedelbar verkan om Medlemmen väsentligen bryter mot avtalet i nedanstående fall och ej efter anmodan av Föreningen och OF vidtar tillräcklig rättelse; - missköter betalning av månadsavgifter och andra avgifter, såsom att betalning trots påminnelse inte erlagts senast 30 dagar efter den förfallodag som angivits på faktura, eller - bryter mot säkerhets- eller ordningsregler eller anvisningar givna av Föreningens instruktörer/tränare så att risk för ohälsa eller personskada för Medlemmen eller annan föreligger eller skada på träningsredskap uppstår eller kan uppstå.

7§. Personuppgifter

I samband med ansökan om medlemskap i en av våra OF och via OF medlem i Föreningen, registreras uppgifter om dig, såsom namn, personnummer, adress, e- postadress, foto, träningsinformation såsom träningstillfällen, uppgifter om tecknade avtal och tjänster, samt om Medlemmens nyttjande av dessa, för att kunna tillhandahålla och administrera medlemskapet samt för informations- och marknadsföringsändamål.

Medlemmen skall underrätta sin OF och Föreningen om ändring av kontaktuppgifter (såsom ändring av namn, adress, e-postadress, telefonnummer) eller uppgifter för betalning.

Föreningen och OF använder sig av Sportadmin och Idrott Online som underleverantör för att upprätta en databas för hemsida och medlemsregister, dessa parter är sk personuppgiftsbiträde åt Föreningen och OF.

En utförlig beskrivning hur Föreningen hanterar dina personuppgifter hittar du i vår integritetspolicy här: http://www.tkdakademin.se/docs/623/14107/integritetspolicy_tka_of.pdf

8§. Begränsning av träningsmöjligheter

Föreningen och OF ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter vilket beror på omständigheter utanför föreningens kontroll och som skäligen inte kunnat förutses, undvikas eller övervinnas, såsom brand-, vatten- eller annan större skada i Föreningens träningslokaler, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighets beslut. Föreningen har även rätt att under perioder stänga lokalen för renovering, underhåll eller andra planerade eller oplanerade händelser, dock måste detta alltid meddelas till medlemmen genom de kommunikationskanaler som Föreningen använder sig av.

9§. Kvarlämnade saker

Kvarlämnar Medlemmen saker efter tidpunkt för ordinarie stängning av träningslokal, så äger Föreningen rätt att tillvarata sakerna. Om Medlemmen inte avhämtar sakerna innan varje söndag så har Föreningen rätt att endera kasta sakerna eller, om dessa kan anses ha ett värde, överlämna sakerna till hittegodsavdelningen på närmaste polismyndighet. De lokaler som inte är Föreningen eller OF:s egna, ex en skola som hyrs för träning eller läger, ansvarar inte Föreningen eller OF över kvarlämnade saker.

10§. Tvist

Uppstår tvist mellan Medlemmen och Föreningen/OF skall parterna i första hand försöka komma överens. Kan parterna inte enas så kan ärendet lämnas till riksidrottsnämnden (RIN) för prövning och avgörande. Läs mer om detta i stadgarna.

11§. Doping & droger

Föreningen i sin helhet med dess OF tar tydligt avstånd från doping och droger.  Definition på doping är användande av prestationshöjande medel, både legala och illegala. Föreningen och dess OF förbjuder villkorslöst användandet av sådana prestationshöjande medel hos både medarbetare och medlemmar.

12§. Ordningsregler

– Medlem får inte använda någon form av prestationshöjande medel (dopingmedel) eller droger utöver mediciner som är föreskrivna av läkare. Medlem skall samtycka till och genomföra dopingtest på uppmaning av Föreningen eller tredje part.
– Medlem får inte förtära alkoholhaltiga drycker i Föreningens/OF:s lokaler, de lokaler Föreningen/OF hyr (om inte speciell tillstånd finns).
– Föräldrar uppmanas att inte vara närvarande i träningshallen under träning.
– Medlem får inte ha ett förargelseväckande beteende i träningslokalen.
– Medlem ska ha rena träningskläder, kortklippta naglar samt hålla en god personlig hygien. När det gäller minderåriga är detta målsmans ansvar.
– Medlem får ej träna med öppna sår och ska upplysa tränare om sjukdomar, skador eller liknande som kan påverka träningen för Medlemmen eller andra.
– Medlem bör inom fyra veckor skaffa lämpliga träningskläder samt skydd för att få ut det mesta av träningen.
– Medlem ska uppträda på ett respektfullt sätt mot andra elever, tränare etc. i alla sammanhang där han representerar föreningen tex tävling, läger etc.
– Medlem förbinder sig att följa uttalade och ej uttalade övriga regler som finns inom föreningen samt att följa föreningens stadgar. Stadgar finns på föreningens hemsida under dokument.
– Medlem får ej sprida rasistiska, främlingsfientliga eller liknande politiska åsikter i föreningens lokaler eller till föreningens medlemmar.

§ 13. Endast deltagande vid arrangemang hos Föreningen eller någon av Föreningens OF

Du som endast deltar av Föreningen eller dess OF arrangerat träningsläger gäller ej paragrafer som behandlar medlemskap. Du som deltar i ett arrangemang ansöker inte om medlemskap och därför kan ej Föreningen eller OF behandla dig som medlem. Dina personuppgifter i sin helhet raderas omedelbart efter avslutad träningsläger och arkiveras ej.

§ 14. Deltagande vid arrangemang hos Föreningen eller dess OF

Du som ej är medlem och deltar kan bli både filmad och fotograferad under ett arrangemang där materialet endast används i syfte av utbildning eller marknadsföring inom idrotten.