Anmälan - IFK Göteborg Friidrotts Årsmöte, tis 12 mars kl 18.00 - fika från 17:30

Det är dags för årsmöte i vår förening och vi välkomnar alla våra medlemmar till Årsmötet.


Datum: Tisdag den 12 mars

Tid: 18:00, fika från 17:30

Plats: Friidrottens Hus, plan 2 (caféet)


Agenda

1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två (2) protokolljusterare
4. Val av röstkontrollanter
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
6. Fastställande av föredragningslista
7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
10. Information från styrelsen gällande Budget, Verksamhetsmål, Verksamhetsplan för det kommande året
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
12. Fastställande av ersättning för styrelseledamöter och revisorer
13. Fastställande av medlemsavgifter
14. Val av föreningens ordförande för en tid av ett (1) år
15. Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år
16. Val av som mest två (2) suppleanter för en tid av ett (1) år
17. Val av revisorer och revisorssuppleanter
18. Val av valberedning
19. Utse ombud till styrelse och årsmöte i Alliansföreningen
20. Val av Stödfondens ledamöter och ordförande
21. Mötets avslutande
Välkomna!

John Skantze

Ordförande IFK Göteborg Friidrott

Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Jag kommer!
Ange ev. allergier
Personuppgifter
Förnamn *  
Efternamn *  
Adress *  
Postnummer *  
Ort *  
Mobiltelefon  
E-post 1  
Kommentarer  
*
Jag accepterar Användarvillkoren

Formuläret är producerat av SportAdmin - Föreningens bästa vän